Naše společenství - mužské řehole

„Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich…“

Podle druhu se řeholní řády člení na mnišské, řeholní kanovníky, řády žebravé, řeholní kleriky a rytířské řády. Podle druhu apoštolátu se rozlišují řády kontemplativní a apoštolátní.

Většinou se členové jednoho společenství navenek vyznačují charakteristickým oděvem. 

  • Řády kontemplativní nebo-li rozjímavé se věnují  modlitbě a rozjímání, žijí v uzavřených klášterech
  • Řády apoštolátní se věnují apoštolátu ve světě.