Náš život

 
“Pro každého člověka má Bůh plán, cestu. Jedna z cest je povolání - život v zasvěcení se Bohu. Je to zvláštní dar žít zcela výlučně pro Boha. Je to následování postoje a vztahu Ježíšova ke svému Nebeskému Otci. ”

Touha po Bohu je vepsána do lidského srdce, protože člověk je stvořen Bohem a pro Boha. Nejvznešenější stránka lidské důstojnosti spočívá v tom, že křtem se stáváme Božími dětmi.

 

Zasvěcený život

Povolání k zasvěcenému životu přichází od Boha, člověk ho může přijmout či odmítnout, nikdy se však k takovému životu nemůže předurčit sám od sebe. Jednou z forem zasvěceného života je řeholní život. Od ostatních forem se liší životem v komunitě a je charakterizován dobrovolně přijatým závazkem zachovávat evangelijní rady neboli sliby.

 

Evangelijní rady

Evangelijní rady jsou pokyny Ježíšovy, nikoli tedy pravidla lidského původu. Obracejí se k lidem, kteří chtějí založit život nikoli na vlastních plánech, nýbrž na Božím zaslíbení. Těmto lidem Ježíš radí: žít chudě, protože Bůh je jejich nejvlastnější bohatství, pro něž se vyplatí dát v sázku všechno ostatní; zůstat bez manželství pro zcela zvláštní uvolnění se lásce Boží, která přesahuje a umožňuje každou lidskou lásku; být poslušný a použitelný /verfuegbar/ tím, že se Boží vůli dává přednost před všemi osobními plány. Založeny na víře, že Bůh může být vyplněním všech životních tužeb člověka.

 

Evangelijní rady

  • souhlas s životem v chudobě
  • souhlas s životem v čistotě
  • souhlas s životem v poslušnosti

 

Charisma vztažené k poslání

Každé povolání přináší sebou i poslání. Jednotlivé řehole se věnují rozmanitým činnostem. Jedná se především o duchovní správu, působení na školách a univerzitách, práci ve zdravotnictví, v sociálních službách či charitě. Zabývají se také vydavatelskou činností nebo výrobou domácích produktů. Vybrané komunity žijí kontemplativním životem

 

 

Duchovní služba

Řeholní společenství odpovídají na rozmanité duchovní potřeby společnosti v různých prostředích a s různými důrazy.

Oblasti duchovní služby řeholníků

 

 

Slovník pojmů

Chcete-li se dozvědět více z řeholní terminologie.