Slovo předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí k aktuální situaci

Příklady změněného apoštolátu z řeholních společenství
Aktuality

 

 

„Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář, kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.“ Ž 67,2-3

 Milé sestry, milí bratři,

 v časech dobrých i zlých patříme my, Bohu zasvěcení, k dějinné řadě lidí stojících před Hospodinem, aby se přimlouvali za svůj lid. I teď jsme tu s Vámi a voláme k Bohu.

 V letošní postní době si všichni asi víc než kdy jindy uvědomujeme, že jsme jen prach. „Jsme slabí, křehcí a smrtelní. Ale,“ jak řekl na popeleční středu papež František, „jsme prach milovaný Bohem. Jsme prach, který Bůh vzal do rukou a vdechl mu dech života (Gn 2,7). Jsme prach vzácný, určený pro věčný život. Jsme prach země, kterému Bůh vdechl nebe, prach, který v sobě nese Jeho sny. Jsme Boží naděje, Jeho poklad a Jeho sláva.“

 Kéž se nám všem věřícím i v této těžké době daří být Bohu nablízku a dovolit Mu, aby nás z našeho prachu a strachu pozvedal. Kéž se nám daří být nablízku i těm, kdo touží po naději a nemohou ji najít sami. Kéž se nám všem lidem dohromady podaří projít celosvětovým stavem nouze s Boží pomocí ve vzájemné sounáležitosti co nejlépe...

 Jménem KVPŽŘ Vám pevnou víru, naději a lásku přeje ses. Krista OP

 Pozn.: Jednou z forem naší modlitby je breviář – denní modlitba církve, složená především z biblických žalmů. Chcete-li s námi k Bohu volat tímto věky osvědčeným způsobem, breviář snadno najdete on-line i jako aplikaci.

 

Zprávy z našich společenství o tom, jak epidemie změnila jejich apoštolát naleznete v příloze: